DESPRE GIS

Ce este şi la ce poate fi folosit

Material realizat de Cristian Ionut Stan (fost membru RoGIS)

Sistemele GIS asigură stocarea şi corelarea unei game largi de date pe baza locaţiei geografice. Devine posibilă corelarea inregistrărilor, activităţilor şi evenimentelor specifice unui element gerografic, locaţie sau regiune cu restul elementelor. Prin folosirea sistemului GIS corelat la o bază de date unică devine posibilă coordonarea mai multor activităţi printre care: gestionarea propietăţilor, gestionarea colectării taxelor, emiterea de notificări şi gestionarea unităţilor. Sistemul GIS oferă un mecanism de eficientizare efectivă a infrasctructurii administrative.

Definire. Aspecte esenţiale şi introductorii ale GIS culese din cartea editată de Mircea Băduţ – „GIS Sisteme Informatice Geografice fundamente practice”:

În esenţă pornind de la faptul că "GIS" este abrevierea de la "Geographic Information System" ("sistem informatic geografic"), vom accepta că este vorba de o aplicaţie informatică (pentru calculatoare) ce lucrează unitar cu informaţii geografice (sau "geo-spaţiale" cum se mai numesc).

Definiţie scurtă: 

"GIS = sistem care se bazează pe calculatorul electronic pentru a stoca, prelucra şi pune la dispoziţie date geografice”

Definiţie concreta:

“Sistemul Geografic este acel sistem organizat pe baza tehnicii informatice - adică un ansamblu coerent constituit din echipamente de calcul (hardware), programe (software), informaţii, persoane, regului şi metode de lucru - care permite conceperea definirea, construirea, actualizarea şi exploatarea de harţi geo-topografice asociate cu informaţii descriptive cu repartiţie teritorială.”

Definiţie alternativa:

"SIG = sistemul destinat managementului şi procesăriii geodatelor." (termenul de "geodata" se referă la un cumul de informaţii ce definesc atât entităţiile, grafice alcătuind modelul digital al teritorului, cât şi datele alfa-numerice asociate entităţilor grafice.)

Definiţie limitata:

"Cartografie digitală" = justificată doar de termenii din limba engleza "map" şi "maping", definiţia ar desemna producerea de harţi, ceea ce constitue doar o faţetă a sistemelor informatice geografice.

Definiţie epatantă:

"GIS = hartă inteligentă"

Definiţie functionala:

"Un SIG este capabil sa înmagazineze planuri/hărţi (adică prezentări grafice ale unor entităţi repartizate spaţial, cu constituţie vectorială - puncte, linii, poligoane, texte - dar integrând la nevoie şi imagini bitmap/raster) cărora le conferă inteligenţa atât prin asocierea la baze de date descriptive (fiecarei entităţi grafice putându-i corespunde o serie de atribute structurate) cât şi prin facilităţile de analiză (interogare pe criterii spaţiale şi/sau alfa-numerice)."

Definiţie pasagera:

"GIS - sistem informatic pentru geo-inginerie" (definiţie promovată odinioara de firma Bently - unul dintre pionii importanţi de pe piaţa GIS)

Definiţii complementare:

Date alfa-numerice = date atât de natura textuală (descriptivă) cât şi de natură numerică (valorică, dimensinală, ordinală). Corespund tipurilor uzuale de date din aplicaţiile/sistemele de gestionare a bazelor de date (SGBD).

Date referite geo-spaţial = date/informaţii a căror semnificaţie este strâns legată de poziţia spaţială (geografică) ocupată de entitatea (obiectul/fenomenul) la care se referă (se mai numesc şi "date cu reparţie/distribuţie geografică").

Hartă = reprezentare grafică a unei zone de teren (teritoriu), evidenţiind atât elemente naturale (forme de relief, ape, aspecte biologice, fenomene climaterice, etc) cât şi elemente antropice (construite de om: drumuri, poduri, clădiri, reţele, baraje, etc)


Studiu de caz : GIS - pentru administraţia publică locală 

Primăriile, în general, desfăşoară un spectru larg de activităţi legate de asigurarea serviciilor de bază (energie termică, colectarea gunoiului, gestionarea drumurilor locale, etc.), servicii de siguranţă şi securitate (stingerea incendiilor, poliţie, sănătate), servicii agrement/turism (parcuri, stadioane, săli sportive), precum şi multe altele. Pe lângă aceste servicii o primărie strânge taxe, întreţine clădiri, eliberează autorizaţii, realizează inspecţii, etc., şi trebuie să ţină o mare cantitate de înregistrări. Marea majoritate a acestor servicii şi funcţii administrative sunt legate de locaţii specifice. Informaţiile utilizate de primărie sunt în strânsă legatură cu localizarea lor. 

Serviciile şi activităţile pot fi împărţite în categorii relativ largi, care pot avea elemente comune. Acestea includ:

Planuri pentru situaţii de criză (Apărarea civilă) - Folosirea sistemului GIS pentru crearea planurilor în cazuri de dezastre şi calamităţi, notificări: scurgeri de gaze toxice, inundaţii.

Protecţia mediului - Aplicaţii care implică localizări (localizarea unei noi gropi de gunoi); planificarea traseelor periculoase; analiza impactului unei potenţiale activităţi poluatoare privind o fabrică, un combinat chimic.

Sănătate şi studii privind răspândirea bolilor contagioase - Aplicaţii privind distribuţia şi modul de funcţionare al spitalelor, policlinicilor, farmaciilor; localizarea şi răspândirea bolilor infecţioase (distribuţia spaţială a datelor demografice şi legătura lor cu factorii din mediu).

Înregistrari asupra proprietăţilor, managementul proprietăţilor - Aplicaţii în gestionarea proprietăţilor: graniţe, proprietar, destinaţia, impozitul.

Eliberarea de autorizaţii şi realizarea inspecţiilor - Aplicaţii care să gestioneze evidenţa autorizaţiilor şi activităţilor de inspecţie pentru un anumit domeniu. Pot fi generate rapoarte şi statistici pentru planurile de dezvoltare.

Planificarea - Sistemul GIS poate fi folosit pentru facilitarea funcţiilor de planificare. Acestea pot include: realizarea planificărilor specifice (PUG, PUZ şi PUD), rapoarte privind gradul de folosire al terenurilor.

Planificarea reţelelor stradale - GIS-ul poate fi folosit pentru gestionarea înregistrări privind situaţia drumurilor, planificarea reparaţiilor. Dacă este legat la o bază de date ce conţine informaţii privind terenul, un GIS poate facilita: harta drumurilor îmbunătăţite, planificarea operaţiunilor de îmbunătăţire a strazilor cu alte activităţi(realizarea marcajelor, extinderi de reţea), eliberarea de notificări pentru rezidenţi în cazul întreruperii furnizării unor servicii sau închiderii temporare sau permanente a unor drumuri, determinarea terenurilor şi utilităţilor adiacente unui segment de drum.

Managementul utilităţilor şi logisticii administraţiei publice - Aplicaţiile pot cuprinde monitorizarea şi planificarea reţelelor de conducte, cabluri, localizarea cladirilor, linii de comunicare. De asemenea legat de utilităţi şi administraţia publică se poate ţine o evidenţă a inventarului, situaţia reparaţiilor, etc.

Hărţi şi planuri - un domeniu ce nu poate fi ignorat este realizarea produselor grafice (vizuale). Acestea includ: hărţi ale localităţii, planuri ale cartierelor, hărţi cu zone propice afacerilor incluse în rapoarte şi prezentări. Realizarea de hărţi şi planuri este considerată funcţia de baza a GIS-ului.

Trebuie observat ca majoritatea aplicaţiilor GIS au la bază terenuri, proprietăţi, parcele. Considerând acestea, un mare număr de activităţi pot fi realizate sau asistate prin folosirea unui sistem GIS.

Exemple: 

*** achiziţionarea şi vânzarea de proprietăţi *** adminstrarea aplicării HCL-urilor sau HCM-urilor *** schimbul de date cu alte agenţii (interdepartamental) *** dispecerizarea vehiculelor (pompieri, poliţie, salvare, vehicule de întreţinere) *** realizarea de schiţe şi planuri *** ajutor în realizarea studiilor tehnice *** planificarea construcţilor: localizare, design, întreţinere *** gestionare inspecţii: planificări, urmăriri *** gestionarea inventarului utilităţilor *** gradul de folosire al terenurilor *** gestionarea gradului de amenajare al terenurilor *** emiterea licenţelor *** planificarea îmbunătăţirilor *** realizarea de hărţi *** notificări către persoane *** eliberarea şi urmărirea autorizaţiilor *** rapoarte şi informări cu privire la situaţia drumurilor *** eficientizarea managementul administraţiei publice *** aprobarea planurilor de construcţie *** programarea, coordonarea şi emiterea de planuri privind repararea strazilor *** denumirea străzilor şi adresele poştale *** planificări pe cartiere *** emiterea ordinelor de lucru *** delimitarea zonelor administrative ***

În concluzie sistemul GIS asigură stocarea şi corelarea unei game largi de date pe baza locaţiei geografice. Devine posibilă corelarea înregistrărilor, activităţilor şi evenimentelor specifice unui element geografic, locaţie sau regiune cu restul elementelor. Prin folosirea sistemului GIS corelat la o bază de date unică devine posibilă coordonarea mai multor activităţi printre care: gestionarea proprietăţilor, gestionarea colectării taxelor, emiterea de notificări şi gestionarea utilităţilor. Sistemul GIS oferă un mecanism de eficientizare efectivă a infrastructurii administrative. Acest lucru este foarte important în contextul economic actual unde majoritatea primăriilor încearcă să reducă cheltuielile printr-un număr mic de angajaţi. Chiar şi primăriile mari sunt obligate să fie din ce în ce mai eficiente cu personalul existent.   

Probleme cu care se confruntă administraţia publică  (Exemple) 

Având un sistem atât de complex, care sunt problemele care apar cel mai frecvent într-o administraţie publică? În cele ce urmează vom prezenta căteva probleme ce pot fi rezolvate cu ajutorul sistemului GIS

Notificări: În cazul închiderii pentru reparaţii a unui drum, reparării sau extinderii unei reţele edilitare, aducerii la cunoştinţă a zonelor cu grad ridicat de risc temporar (demolări), etc. De asemenea nu se doreşte emiterea mai multor notificări decât este nevoie (creşterea costurilor). Probleme:  bază de date incompletă cu adrese, lipsa bazei de date cu adrese 

Taxe şi Impozite (operaţie fundamentală a administraţiei locale ):  Probleme: lipsa legăturii dintre departamentul ce se ocupă de evidenţa proprietăţilor şi cel care se ocupă de încasarea taxelor, lipsa datelor privind proprietarii, etc.

Apărare civilă : Probleme: lipsa oricăror date privind cladirile (tip construcţie, an construcţie, număr locatari) 

Managementul reţelei stradale : Probleme: lipsa datelor privind reţeaua stradală (lungime, suprafaţă, tip)

CONCLUZIE: problemele subliniate anterior au la bază: lipsa datelor, lipsa legăturilor între datele existente, datele au o structură necorespunzătoare.

Preţurile afişate conţin TVA. Preţurile sunt informative. Ne rezervăm dreptul de a le modifica, fără o înştiinţare prealabilă.
Termeni şi condiţii de utilizare. GDPR
© Copyright 2023.6 RoGIS - Toate drepturile rezervate

Mobirise html website builder